O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
Integrace
Ke stažení
Odkazy
Různé
Podporují nás
Nejbližší akce

Kronika
KONFERENCE 16.3. 2019

Č. Budějovice, VŠERS
"Inkluze dětí s DS v praxi"
Konference na téma Inkluze dětí s Downovým syndromem v praxi - Ing. K. Faltová:

U příležitosti oslavy Světového dne Downova syndromu a 15. výročí založení obecně prospěšné společnosti Ovečka se 16.března 2019 uskutečnila v Českých Budějovicích Konference na téma Inkluze dětí s Downovým syndromem v praxi. Konference proběhla pod společnou záštitou Ovečky o.p.s., ATC Cogito a Feuersteinovým centrem v Českých Budějovicích.
Proč opět téma Inkluze? Mohlo by se zdát, že na toto téma bylo v poslední době řečeno snad vše a možná, že společnost je už diskuzí okolo inkluze poněkud unavená. Přes nesporný pokrok, který byl v začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v posledních letech dosažen, cítíme, že řada učitelů stále ještě při práci s našimi dětmi tápe a vzdělávání dětí s DS se obává. Jejich obavy jsou pochopitelné, diagnóza Downův syndrom je v očích laické veřejnosti stále ještě často vnímána velmi negativně a v kombinaci s přeplněnými třídami je pro učitele, který se s člověkem s DS třeba nikdy osobně nesetkal, mnohdy těžko představitelné, jak bude inkluze takového dítěte v praxi probíhat. Děti s DS jsou často podceňované a jejich schopnosti tak nejsou dostatečně rozvíjeny, protože jejich učitelé a pečovatelé mnohdy nemají dostatečné povědomí o tom, čeho všeho mohou tyto děti s vhodnou podporou dosáhnout. Hlavním záměrem konference tedy bylo ukázat příklady úspěšného začlenění dětí s DS a především konkrétní návody a doporučení jak na to, aby dítě bylo ve škole spokojené a mohlo se co nejlépe rozvíjet.
Konferenci zahájila svým příspěvkem paní PhDr. V. Šedá, která vyzdvihla Smysl inkluze lidí s DS pro ně samotné, ale i pro společnost jako takovou, protože inkluze a přijímání všech lidí bez ohledu na jejich omezení je základním projevem nejhlubšího lidství a měla být věcí naprosto přirozenou. S krásným příspěvkem vystoupil pan Jiří Šedý, který popsal potřebu přijetí a touhu po respektu a porozumění, která je pro člověka s DS stejně životně důležitá, jako pro nás ostatní. Konferenci navíc ozdobily ukázky jeho krásných obrazů. MUDr. J. Žižka v příspěvku Dítě s DS ve škole z pohledu lékaře upozornil na nejčastější zdravotní obtíže, které mohou mít vliv na školní výkon a je potřeba s nimi při vzdělávání dítěte s DS počítat. Potom již následovala část, která se již týkala přímo oblasti vzdělávání. Paní Mgr. M. Dudová z SPC v Českých Budějovicích informovala o tom, Co umožňuje současná legislativa škole integrující žáka s DS. Možnosti jsou to poměrně široké, bohužel ne všechny školy je znají a optimálně využívají. Navázaly příklady Dobré praxe, konkrétní zkušenosti a videoukázky práce s našimi dětmi ze školního i domácího prostředí. Paní Mgr. Dudová doplnila ukázky odborným výkladem speciálního pedagoga. Cílem bylo ukázat, jak konkrétně s dětmi s DS pracujeme v Ovečce, v rodinách a jak tento způsob práce prakticky přenést do škol. Dopolední blok zakončilo vystoupení Mgr. I. Marušincové s příspěvkem na téma Současné edukační postupy rozvoje u dětí s DS. Věnovala se metodě Zprostředkovaného učení, která je při práci s dětmi s DS dlouhodobě s velkým úspěchem využívána.
Odpolední blok byl neméně zajímavý a nabitý. S velmi zajímavou přednáškou na téma Problémy s komunikací u dětí s DS a jejich řešení přijela za námi z Brna PhDr. K. Heislerová, Ph.D. Příspěvek J. Augustinové se věnoval důležitosti správného fungování Týmu pedagog-asistent-rodina-žák. Na něj plynule navázalo téma Rodina dítěte s DS jako podstatný partner školy (Mgr. Šárka Jakobi a Ing. Kateřina Faltová), protože bez dobré spolupráce mezi rodinou a školou lze fungující inkluze dítěte s DS dosáhnout jen stěží. Konferenci uzavírala svým příspěvkem Příprava školních výukových materiálů pro děti s DS spec. pedagožka paní Jana Jarošová. Zaměřila se na konkrétní způsoby zpracování školní látky zejména na druhém stupni a jakým způsobem dítěti s DS zprostředkovat učivo v alternativě ke klasickým školním učebnicím, které nemusí být pro děti s DS vždy optimální.
Děkujeme VŠERS v Č. Budějovicích, že nám poskytli prostory a zázemí pro konferenci. Děkujeme všem, kteří na konferenci vystoupili se svým příspěvkem a všem, kteří přišli nebo přijeli a vážili cestu do Českých Budějovic, protože jim záleží na tom, aby se dětem s DS ve školách dařilo co nejlépe. Celá konference se nesla v lidsky nesmírně příjemné atmosféře a přestože program byl opravdu nabitý, doufáme, že hlavní cíl konference se nám podařilo naplnit a našim dětem bude ve školách zase o něco příjemněji.
<
>