O nás
Naše děti
Kontakt
Downův
syndrom
Nejbližší akce
OVEČKA, o.p.s.
ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ DÍTĚTE s DS - raný věk.
ISBN 978-80-86266-01-5

85 stran textu s instruktivními fotografiemi.
Autor: J. Jarošová, cena 350.- Kč

Určeno rodičům dětí s DS.
Vnímání, tvar, barvy, souvislosti, velikosti, prostor.......krok po kroku.

P. Winters: HRUBÁ MOTORIKA DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM
ISBN 978-80-7394-168-0
cena 150,. Kč
Překlad - T. Mikeš, lektor překladu: K. Šimerová, I. Marušincová

Kniha vede rodiče k rozvoji hrubé motoriky od jeho narození do doby, kdy dítě nasedne na jízdní kolo.
Popis každého jednotlivého kroku je opatřen instruktivní ČB fotografií.
PhDr, V. Šedá: VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK
na rozvoj poznávacích schopností dětí
ISBN 978-80-86266-39-8
cena 150,. Kč

Metodika Dr. Šedé vede rodiče při rozvoji kognitivních funkcí dítěte na základě poznávání vjemů, jako je čich a chuť.
Vede rodiče k tomu, aby dětem otevřeli svět barev, zajímavých smyslových zážitků a následně i k jejich posouzení a schopnosti vyjádřit své zážitky a pocity.
PRVOUKA PRO 1. tř. ZŠ ROZEBRÁNO, dotisk plánujeme v roce 2018
ISBN 978-80-86266-84-8
soubor 507 stran učebního textu, cena 800.- Kč
K souboru je možné objednat i CD s Prvoukou: 100.- Kč
Autor: J. Jarošová, K. Šimerová

Učebnice koresponduje s běžnou učebnicí Prvouky pro 1. třídy běžné ZŠ.
Je navržena tak, aby mohly pracovat i děti, které se velmi obtížně vyjadřují.
Jednotlivé listy obsahují pokyny pro asistenty.
Doporučujeme dětem integrovaným v běžné škole, speciálním školám, dětem s poruchami učení, s poruchou autistického spektra.


Publikace si můžete objednanat na naší e-mailové adrese dsovecka@tiscali.cz
JAK TO BYLO, PÍSNIČKO ?
Soubor známých lidových písniček ve vývojových - dějových obrázcích.
Určeno pro výklad dějové posloupnosti.
cena 150,. Kč
Autorka kreseb : Hana Čechová

Černobílé obrázky vyjadřují jednoduše děj v PÍSNÍCH.
S dětmi tedy lze zpívat a skládat děj.
Obrázky jsou na tvrdém papíře, stačí pouze vystříhnout. ( Já do lesa nepojedu, Kačena divoká, Jedna dvě, Honza de, Měla babka........)
Tři méně známé melodie jsou opatřeny notovým záznamem.
V publikaci najdete stručný nástin, jak s obrázky zacházet.
Publikace Jiřího Šedého, autora, který se narodil
s Trizomií 21,
malíře a autora úvahových textů i pohádkových vyprávění.
Cena jednotlivých knih 150 .- až 200.- Kč
SKládání vět - 3 malé příručky pro rodiče dětí v předškolním věku.
1. svazek "Bav se s obrázky". Dítě se učí globálním způsobem rozpoznat vybraná psaná slovesa + zájméno "já" a spojit je s obrázky tak, aby sestavilo větu a přečetlo ji. Podstatná jména dítě jmenuje nejprve v 1. pádě, ve spojení se slovesy ve 4. pádě.
2. svazek "Kde jo kdo?" - dítě pracuje se slovesem "je", sestavuje větu a čte ji.
3. svazek "Čti si s obrázky". Užití spojky "a". Pomocí podpůrných znaků rozpoznává sloveso "je" a zájméno "to" , sestavuje a čte věty.
Dítě se učí chápat, že mluvené slovo se může zapsat a opět přečíst.
Metoda je inspirována prvky globálního čtení N. Engels.
Autor: Jana Jarošová
Cena každého svazku 105.- Kč

" Slabikář" inspirovaný metodou paní Mgr. Pacltové vznikl jako podpůrný text k metodice Vázaného čtení. Seznamuje rodiče se systémem, jímž se mohou učit děti číst tak, aby porozuměly tomu, co čtou. Děti věty nejprve samy skládají pomocí vyvozených slabik a obrázků, poté čtou text. Cílem publikace je naučit se metodou paní Pacltové pracovat, nikoli naučit se číst všechny hlásky. Opatřeno přílohami s obrázky, hláskami, slabikami a slovy. Děti se naučí vědomě číst: má, já mám, máme, Ema má, moje, je moje, to je moje, malé, malá, milé a kombinace všech těchto slov. Spojuje se s obrázky.
Autor: Jana Jarošová, sestaveno podle myšlenek paní Mgr. Pacltové a s jejím souhlasem.
Cena: 370.- Kč
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>